Stadgar för Sveriges Kyrkosångsförbund

Senast reviderade vid förbundsstämman i Höör 2023-11-10

1. Ändamål 

1.1 Sveriges Kyrkosångsförbund är en självständig organisation inom Svenska kyrkan för körsångare, kyrkomusiker, präster och andra som är intresserade av kyrkomusik.                        

1.2 Förbundets syfte är 
– att stärka kyrkomusikens och särskilt körsångens ställning i Svenska kyrkan
– att initiera och vara en pådrivande kraft för den kyrkomusikaliska utvecklingen och förnyelsen i Svenska kyrkan
– att vara ett forum för samtal om kyrkomusikaliska och andra frågor som berör körsångare, kyrkomusiker och präster i deras gemensamma uppgift
– att företräda medlemmarnas intressen i dialog med andra kyrkomusikaliska organisationer och med Svenska kyrkans ledning 
– att företräda kyrkosångsrörelsen i svenskt och internationellt musikliv

2. Organisation 

2.1 Sveriges Kyrkosångsförbund är ett riksförbund som består av delförbund och kyrkomusikgrupper eller motsvarande (körer, instrumentalensembler eller liknande) som verkar på nationell nivå eller där delförbund saknas.

2.2 Sveriges Kyrkosångsförbund är demokratiskt uppbyggd med förbundsstämman som högsta beslutande organ. Förbundsstämman utgörs av representanter för förbundets medlemmar. En förbundsstyrelse utsedd av förbundsstämman leder den löpande verksamheten inom förbundet. 

3. Medlemskap

3.1 Riksförbundets medlemmar utgörs av delförbunden samt kyrkomusikgrupper eller motsvarande som verkar på nationell nivå, i utlandsförsamlingar eller där delförbund saknas. Delförbunden består av kollektiva och/eller enskilda medlemmar. Körer och/eller musikgrupper som tillhör samma utlandsförsamling räknas som en kollektiv medlem.

3.2 Delförbunden beslutar själva om formerna för individuellt och/eller kollektivt medlemskap i delförbundet.

3.3 Samtliga medlemmar i delförbunden är medlemmar i riksorganisationen genom delförbundets medlemskap i riksförbundet.

3.4 Inträde i Sveriges Kyrkosångsförbund vinns genom beslut av förbundsstyrelsen.

3.5 Delförbund samt kyrkomusikgrupper eller motsvarande som inte uppfyller förpliktelser i enlighet med dessa stadgar eller som agerar i strid med dess anda kan uteslutas ur förbundet genom beslut av förbundsstämman.

4. Förbundsstämman 

Allmänt

4.1 Övergripande och principiella beslut om riksförbundets verksamhet fattas av förbundsstämman som är förbundets högsta beslutande organ.

4.2 Förbundsstämman består av ombud utsedda av delförbunden, kyrkomusikgrupperna eller motsvarande samt av förbundsstyrelsens ledamöter.

4.3 Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år.

4.4 Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen finner det erforderligt eller då minst en fjärdedel av anslutna delförbund kräver det.

Ombud

4.5 Delförbunden utser ombud till förbundsstämman. För kollektiva medlemmar (körer, musikgrupper etc.) utses ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. För enskilda medlemmar utses ett ombud för varje påbörjat 100-tal personer. Antalet enskilda medlemmar måste dock uppgå till minst 25. Antalet ombudsberättigade medlemmar baseras på de avgifter som erlagts till riksförbundet senast den 31 december året innan förbundsstämman äger rum. Kyrkomusikgrupper eller motsvarande kollektiva medlemmar enligt 3.1 har rätt att till förbundsstämman sända deltagare enligt § 4.15.

Förbundsstämmans genomförande

4.6 Förslag till dagordning för förbundsstämman upprättas av förbundsstyrelsen. Förhandlingarna leds av förbundsordföranden.

4.7 Vid ordinarie förbundsstämma ska förekomma
a) upprop av ombud
b) val av två personer som tillsammans med ordföranden ska justera förbundsstämmans protokoll
c) fastställande av föredragningslista
d) beslut om nya ärendens upptagande till behandling
e) föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning
f) föredragning av revisionsberättelse
g) beslut om ansvarsfrihet
h) Behandling av ärenden väckta av förbundsstyrelsen
i) behandling av ingivna motioner
j) beslut om arvoden till styrelsens funktionärer för nästkommande två kalenderår
k) föredragning av verksamhetsplan och ekonomisk plan för nästkommande två kalenderår 
l) beslut om årsavgift nästkommande två kalenderår
m) val av förbundsordförande
n) val av ordförande i styrelsen tillika vice förbundsordförande
o) val av tio ledamöter i förbundsstyrelsen, varav minst två ska vara 29 år eller yngre vid valtillfället
p) val av två revisorer och en ersättare.
q) utseende av valberedning för nästkommande förbundsstämma 

4.8 Styrelseval och valberedningsval vid förbundsstämman avser tiden fram till nästkommande förbundsstämma. Val av revisorer avser nästkommande två räkenskapsår.

4.9 Kollektiva och enskilda medlemmar i förbundet samt delförbundens styrelser har rätt att genom motion lägga fram ärenden för förbundsstämman. Sådant ärende ska tillställas förbundsstyrelsens kansli senast två månader före den förbundsstämma då ärendet önskas behandlat. Förbundsstyrelsen ska därefter bereda ärendet och lägga fram det för förbundsstämman för beslut.

4.10 Varje ärende utom valärende, som förekommer vid förbundsstämman, skall innan avgörande sker, beredas av förbundsstyrelsen.

4.11 Kallelse till och handlingar rörande förbundsstämman tillställs, genom förbundsstyrelsens försorg, de utsedda ombuden senast en månad innan stämman äger rum.

4.12 Beslut vid förbundsstämman fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet utom då fråga är om stadgeändring. För beslut om ändring av stadgarna krävs två tredjedels majoritet vid ordinarie förbundsstämma. Val ska, om något ombud yrkar det, ske med slutna sedlar.

4.13 Varje närvarande ombud och styrelseledamot äger en röst. Ledamot i förbundsstyrelsen får dock inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

4.14 Vid lika röstetal i omröstning äger förbundsstämmans ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

4.15 Medlem i riksförbundet, som inte är ombud, äger rätt att närvara vid förbundsstämman och delta i överläggningarna men inte delta i besluten.

5. Förbundsstyrelsen 

5.1 Förbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen som väljs av förbundsstämman. Förbundsstyrelsen består av styrelsens ordförande samt tio ledamöter, varav minst två var 29 år eller yngre vid valtillfället. Vid valet bör om möjligt såväl olika medlemskategorier som verksamhetsformer bli representerade.

5.2 Förbundsstyrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter förbundsstämman på det sätt som den själv önskar, dock att en ledamot inom styrelsen utses till vice ordförande och att en eller flera förbundsdirigenter utses inom eller utom styrelsen men att minst en förbundsdirigent är ledamot i förbundsstyrelsen.

5.3 Förbundsstyrelsen sammanträder minst två gånger varje år och är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande.

5.4 Förbundsstyrelsen kan fördela arbetet till arbetsgrupper, kommittéer och sektioner och anvisar ekonomiska resurser för deras arbete.

5.5 Förbundets ordförande äger rätt att delta vid styrelsens sammanträden.

5.6 Styrelsen har rätt att adjungera personer till sina sammanträden för enstaka ärenden, enstaka uppdrag eller viss tid.

5.7 Förbundsstyrelsen bör söka samarbete med närstående organisationer och utser representanter för detta arbete.

5.8 Förbundsstyrelsen informerar på lämpligt sätt kontinuerligt förbundets medlemmar om den löpande verksamheten. Förbundsstyrelsen etablerar kontakter för informationsutbyte med Svenska kyrkans ledande organ och organisationer.

6. Delförbunden 

6.1 Delförbunden har en demokratisk uppbyggnad grundad på stadgar som delförbundet antagit. Delförbundets stadgar får inte stå i strid med riksförbundets stadgar.

6.2 Delförbunden ska föra medlemsförteckning så att antalet anslutna individer tydligt kan utläsas.

6.3 Delförbunden samt direktanslutna kyrkomusikgrupper eller motsvarande betalar årsavgift till riksförbundet i enlighet med principer och till det belopp förbundsstämman beslutar. Delförbunden beslutar själva om formerna för och storlek på medlemmarnas avgift till delförbundet.

6.4 Delförbunden avrapporterar kontinuerligt till riksförbundet genom att lämna protokollskopior och relevanta handlingar från styrelsemöten och årsmöten till förbundskansliet.

6.5 Delförbunden samt kyrkomusikgrupperna eller motsvarande lämnar statistikuppgifter till riksförbundet i enlighet med förbundsstyrelsens anvisningar.

7. Ekonomin och arbetsgivaransvar 

7.1 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets löpande ekonomiska beslut och för att den ekonomiska dokumentationen följer god redovisningssed.

7.2 Förbundsstyrelsen beslutar om arvoden för tillfälliga uppdrag i kommittéer och arbetsgrupper.

7.3 Förbundsstyrelsen anställer erforderlig personal, fastställer löner och fullgör förbundets skyldigheter som arbetsgivare.

7.4 Förbundets räkenskaper förs per kalenderår. Årsredovisningen fastställs av förbundsstyrelsen och lämnas till revisorerna senast den 1 maj året efter varje räkenskapsår. Revisorerna ska senast den 1 juli varje år avge sin revisionsberättelse som då tillställs förbundsstyrelsen.

7.5 Styrelsen fastställer, efter samråd med förbundets revisorer, attestordning och beslutar om firmatecknare.

7.6 Styrelsen ansvarar för att ekonomisk plan upprättas för kommande mandatperiod och föredras för förbundsstämman.

8. Förbundets upplösning 

8.1 Förbundet kan upplösas genom beslut av förbundsstämman med minst två tredjedels majoritet. Om förbundsstämman beslutar att upplösa förbundet ska dess tillgångar överlämnas till någon verksamhet närstående förbundets ändamål. Förbundsstämmans beslut om upplösning innefattar också beslut om hur tillgångarna ska fördelas.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.