Om Sveriges Kyrkosångsförbund

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass största körförbund för barn, unga och vuxna.

Körsångarna utgör den allra största frivilliggruppen som aktivt deltar i Svenska kyrkans verksamhet. Sveriges Kyrkosångsförbund, ibland förkortat SKsf, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan som har som huvuduppgift att stödja kyrkans körer – körsångarna och körledarna. Det gör vi genom att bland annat anordna riksomfattande körfester och kurser och genom den egna tidningen Kyrkokörjournalen som kommer ut sex gånger om året.

Inom Kyrkosångsförbundet finns 22 delförbund. De flesta är indelade efter landets stift och organiserar kurser och kördagar med mera. Det finns också fyra direktmedlemmar: Kyrkosångsförbundets egen kör Nationella Ungdomskören, körverksamheterna i Svenska kyrkan i Wien respektive Oslo samt i Skandinaviska kyrkan i Ayia Napa, Cypern. 

Svenska kyrkan har cirka 90 000 körsångare i alla åldrar, varav drygt 70 000 är medlemmar i Sveriges Kyrkosångsförbund genom sina delförbund. Sveriges Kyrkosångsförbund är därmed landets i särklass största körorganisation sett till antalet körsångare. Av medlemmarna är cirka 25 000 barn och ungdomar.

Sveriges Kyrkosångsförbunds största intäkt är sedan flera år 1,5 rikskollekt i Svenska kyrkan. Förbundet får även stöd från Kulturrådet. 

Förbundets engelska namn är Vocal Musik in Church of Sweden.

Ladda ner senaste verksamhetsberättelsen, för åren 2017–2018.

Gilla oss på Facebook: https://www.facebook.com/SverigesKyrkosangsforbund

Mat- och miljöpolicy

Mål för ungdomsinflytande

Tillgänglighetspolicy

 

Historia

Sveriges Kyrkosångsförbund bildades i Stockholm den 27 januari 1925. Fem år tidigare hade det första stiftsförbundet bildats i Uppsala och ytterligare några hade tillkommit sedan dess. Men redan i slutet av 1800-talet hade ett frö såtts, då några präster som brann för den heliga sången bildade Kyrkosångens vänner, som kom att etableras på flera håll i landet.

”Sveriges Kyrkosångsförbund är en sammanslutning av inom Sveriges olika stift verksamma kyrkosångsförbund och andra organ, vilka vilja väcka och fördjupa kärleken till, samt odla, den heliga sången, Gud till ära, Kristi kyrka till uppbyggelse.” Så formulerades målsättningen för den nya riksorganisationen, som hela tiden haft en nära relation till Svenska kyrkan.

Knappt tre år efter starten ordnades den första rikskyrkosångshögtiden, den gången i Linköping. Det är en tradition som har fortsatt sedan dess, oftast i treårsintervaller. Även stiftsförbunden firar kyrkosångshögtider sedan lång tid tillbaka.

Andra projekt, verksamheter och arrangemang har kommit och gått under åren. Körverk har beställts, böcker getts ut, kurser och fortbildning anordnats för körsångare och körledare. Barn- och ungdomskörfestivaler är årliga arrangemang som tillkommit under 2000-talet, då förbundet har satsat allt mer på att stödja barn- och ungdomskörer.

Under perioden 1972–1991 hette organisationen Riksförbundet Svensk Kyrkomusik – Kyrkosångens vänner/Sveriges Kyrkosångsförbund, förkortat RISK. Men RISK-projektet med det krångliga namnet kändes inte så roligt i längden, och 1991 återtog man det gamla namnet Sveriges Kyrkosångsförbund, numera förkortat SKsf.

Mellan 2000 och 2015 gav Kyrkosångsförbundet ut noter, böcker och annat material i ett eget förlag: SKsf förlag. Förlaget lades ner 2015.

År 1962 instiftades Aulénfonden av biskop Gustaf Aulén. Ur denna fond har Sveriges Kyrkosångsförbund kunnat dela ut 28 stipendier till personer som gjort särskilt goda insatser i fråga om nykomposition av sakral körmusik. Det sista priset delades ut 2015.

Hela kyrkosångsrörelsen vilar på frivillighetens grund, och först 1985 kunde riksorganisationen anställa en kamrer på deltid. 1990 startade tidningen Kyrkokörjournalen och en redaktör anställdes. Under 2000-talet anställdes en körpedagog och under 2010-talet tillkom projektledartjänsten.

Grunden för en stor del av verksamheten är den årliga rikskollekten på Tacksägelsedagen som sedan många år tillfaller Sveriges Kyrkosångsförbund. På senare tid har förbundet fått ytterligare en halv rikskollekt, särskilt riktad mot barn- och ungdomsverksamheten. Därigenom kan Sveriges Kyrkosångsförbund fortsätta att vara en kraft som vill väcka och fördjupa kärleken till den heliga sången, Gud till ära, Kristi kyrka till uppbyggelse.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.